Teslimat Ko?ulu

Teslimat Ko?ulu

2. Mesafeli Sat?? Sözle?mesi

 

TEZEL S?RKEC? Tic./ Tuna Tezavc? ve Ort.  internet sitemize üye olan ve al?? veri? yapan herkes, taraf?m?zca düzenlenmi? olan a?a??daki sat?? sözle?memizin tüm maddelerini ba?ka bir ihbara gerek kalmadan okumu? ve kabul etmi? say?l?r!

 

2.1   Üye Bilgileri : Üye, bilgilerini eksiksiz ve hatas?z girmelidir. Teslimat için telefon numaras? ve vergi numaras?(TC Kimlik Numaras?) girilmesi zorunludur. Bu bilgiler hem güvenlik için hem de kanuni zorunluluktan dolay? gereklidir.

 

2.2   Hatalar : Ürün aç?klamas?, ad?, fiyat?, resmi vs. her türlü içerikte olu?abilecek hatalar?ndan dolay? ma?azam?z sorumlu tutulamaz.

 

2.3   Fiyat Politikas? : Sitemizde sat?lan tüm ürün fiyatlar? serbest ekonomi kurallar? gere?i belirlenir. Etiket Fiyat?, Sat?? Fiyat? ve ?ndirimli Fiyat buna dahildir. Mü?teri, Ürün üreticisi, ?thalatç?s? veya da??t?c?s? dahil hiç kimse fiyat? de?i?tirmemiz konusunda bizi zorlama yetkisi yoktur. Yaz?m hatalar? istisnad?r.

 

2.4   Ücretler : Sitemiz taraf?ndan tahsil edilen tüm ücretler ilgili bölümlerde mü?terinin görebilece?i ?ekilde aç?kça görüntülenir. Bu fiyatlara sonradan itiraz edilemez.

 

2.5   Mü?teri Memnuniyeti : Sitemiz mü?teri memnuniyetini maksimum düzeyde tutmak için yo?un çaba harcamaktad?r. Sitemizi zarara u?ratmaya yönelik ve genel ticaret kurallar? çerçevesinde olmayan mü?teri talepleri hariç tüm ?ikayet ve istekleriniz dikkatle incelenerek ivedi sonuçland?r?lmaya çal???lmaktad?r.

 

2.6   Güvenlik Tedbirleri : Sitemize verilen sipari?ler, bir dizi güvenlik tedbirinden geçtikten sonra mü?teriye gönderilir. Site yöneticilerimiz bu i?lemler esnas?nda mü?teriden baz? ek bilgiler talep edebilir. Talep edilen bilgiler sizin güvenli?iniz içindir. Mü?teri bu talepleri kar??lamakla yükümlüdür. Banka veya Yöneticilerimiz taraf?ndan güvenli görülmeyen yada ku?ku uyand?ran sipari?ler gönderilmez.

 

3. Ödeme ve Teslimat

3.1 Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak hesaplar?m?zdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz

3.2 Sitemiz üzerinden kredi kartlar?n?z ile

Online ödemelerinizde sipari?iniz sonunda kredi kart?n?zdan tutar çekim i?lemi gerçekle?ecektir. Muhtemel sipari? iptali veya stok sorunlar? nedeniyle sipari? iptallerinde kredi kart?n?za para iadesi 3 i? günü içerisinde yap?lacakt?r.

3.3 Sipari? Bedeli ?adesi

Sipari?lerinizin olas? sebeplerle iptali durumunda; TEZEL OPT?K- MEHMET TEZAVCI  üç i? günü içerisinde ürün bedelini hesab?n?za ve/veya kredi kart?n?za iade eder. Ancak, banka hesap bilgilerinizi ve/veya kredi kart? bilgilerinizi do?ru ve eksiksiz olarak ?irketimiz finans yetkililerine bildirmeniz gerekmektedir.

            3.4 Teslimat

Sipari? etmi? oldu?unuz ürünleri ayn? gün kargoya teslim etmeye gayret ediyoruz. Temini zaman alan ürünler için kargo teslim süresi ürün detay?nda belirtildi?i gibi 3 i? günüdür. Gecikmesi muhtemel teslimat durumunda size bilgi verilecektir.

Ürün teslimat?n?n aksamadan gerçekle?tirilebilmesi için lütfen gün içinde bulundu?unuz yerin adresini teslimat adresi olarak bildiriniz.

 

Talepleriniz sipari? sonunda belirlemi? oldu?unuz teslimat tipine göre haz?rlanmak üzere i?leme al?nacakt?r. ?stanbul merkezli ?irketimizden ürünler anla?mal? oldu?umuz kargo firmalar? ile gönderilecektir. Sipari?leriniz onayland?ktan sonra en geç 2 (iki) i? günü sonunda Kargo firmas?na teslim edilir.

 

Mü?teri temsilcimize dan??arak de?i?ik teslimat ?artlar? konusunda görü?ebilirsiniz. Ayr?ca kargo teslimatlar? sadece Türkiye için geçerlidir

3.5 Ödeme Takibi

Söz konusu sistem herhangi bir sorun nedeni ile i?lemi gerçekle?tiremiyorsa ödeme sayfas? sonucunda ziyaretçimiz bu durumdan haberdar edilmektedir.

Belirtilen adreste herhangi bir hata durumunda teslimat? gerçekle?emeyen sipari? ile ilgili olarak sipari?i veren ile ba?lant? kurulmaktad?r.

Ziyaretçimiz taraf?ndan belirtilen e-posta adresinin geçerlili?i sipari?in aktar?lmas?n? takiben gönderilen otomatik e-posta ile teyit edilmektedir.

Teslimat?n gerçekle?mesi konusunda mü?teri kadar kredi kart? sistemini kulland???m?z bankaya kar?? da sorumlulu?umuz söz konusudur.

 

Lütfen dikkat ediniz!

 

Sevkiyat s?ras?nda zarar gördü?ünü dü?ündü?ünüz paketleri, teslim ald???n?z firma yetkilisi önünde aç?p kontrol ediniz. E?er üründe herhangi bir zarar oldu?unu dü?ünüyorsan?z kargo firmas?na tutanak tutturularak ürünü teslim almay?n?z.

Ürün teslim al?nd?ktan sonra kargo firmas?n?n görevini tam olarak yerine getirdi?i kabul edilmektedir.

Ürün hasarl? ise: Haz?rlam?? oldu?unuz tutana?? en k?sa zamanda 0212 526 36 18 numaral? telefona mesaj  gönderin veya durumu info@optikurunler.com mail adresine bildiriniz.

Bu i?lemleri gerçekle?tirdi?iniz takdirde paketinizle ilgili çal??malara ba?layarak, en k?sa zamanda teslimat?n tekrarlanmas?n? sa?layaca??z.

Bu e-posta içinde ürünü neden iade etmek istedi?inizi k?saca aç?klarsan?z ürün ile ilgili çal??malar?m?zda bize yard?mc? olmu? olursunuz.