Hakk?m?zda

Hakk?m?zda

    Optik sarf malzeme sektörünün önde gelen ithalatç?lar?ndan olan Tezel Ticaret, 1969 y?l?ndan beri siz de?erli mü?terilerimize hizmet vermektedir. 50 Y?ll?k tecrübe ve birikimiyle firmam?z Sirkeci Alt?n Han’da faaliyetini sürdürmektedir.

    Kendisine yenili?i, sürekli geli?imi ve geli?tirmeyi hedef alan firmam?z sürekli de?i?en optik piyasas?ndaki geli?meleri takip edip, analizlerini yaparak talep gören ürünleri tedarik etmekte ve siz de?erli mü?terilerimize sunmaktad?r.

    Firmam?z optik makine, güne? camlar?, makine parçalar?, laboratuvar malzemeleri ve optik sarf malzeme temini sa?lamaktad?r.

    Mü?teri memnuniyetini ve her a?amada sürdürülebilir bir kaliteyi kendisine ilke edinen Tezel Sirkeci Ticaret, Kaliteden ödün vermeden TEZEL kalitesini güvence alt?na almak ve mü?terilerine uluslararas? standartlarda ürün sa?lamak ad?na çal??malar?n? sürdürmektedir.

 

 


‘Tezel Ticaret is a leading importer in optical consumables sector.

It has been serving since 1969.

With 50 years of experience and experience, ‘Sirkeci Alt?n Han’ continues its activities.

Targeting innovation and development, our company follows the changes in the market and makes analyzes and presents them to you.

Our company supplies optical machinery, solar glass, machine parts, laboratory equipment and optical consumables.

Our company, which desires customer satisfaction, works to provide international standards products to its customers without sacrificing quality.