İptal Ve İade Koşulları

?ade Ko?ullar?

 

1.1 Vazgeçme

Alm?? oldu?unuz ürünü ambalaj?n? açmadan, kullanmadan, bozulmas?na imkan vermeden teslim tarihinden itibaren (7) gün içinde iade edebilirsiniz. Ürünü iade etmeden önce iade nedeninizi belirterek fatura numaran?z ve sipari? numaran?z? içeren bir e-mail ile satis@optikurunler.com adresine gönderiniz. ?irketimiz gönderdi?iniz e-mail veya faks? al?r almaz sizinle temasa geçecek, ürünü nas?l iade edece?iniz size bildirilecektir. Ürünle beraber ad?n?za kesilen faturada geri gönderilmelidir. ?ade edilen ürün yerine bir ba?ka ürün veya ürünün bedeli kredi kart?n?za iade edilecektir. ?ade nedeniyle ödenecek ta??ma masraflar? taraf?n?zdan kar??lanacakt?r.

 

1.2 Ta??ma S?ras?nda Hasar Görmü? Ürünler

Ta??ma s?ras?nda zarar görmü? ürünler teslim al?nmamal? ve ta??ma ?irketine hasar ile ilgili bir tutanak tutturulmal?d?r. Ürüne zarar vermeyecek ?ekilde kutuda, ambalajda olabilecek küçük eziklerden dolay? ürün iade edilmemelidir. Fakat taraf?n?zdan teslim al?nd?ktan sonra ta??ma firmas? görevini yerine getirdi?i kabul edilmi? say?lacakt?r. Kabul edilmeyen ürünün hasar tutana?? taraf?n?zdan ?irketimize ula?t?r?ld?ktan sonra, ?irketimiz en k?sa süre içinde ürünün yenisini size en sa?l?kl? ?ekilde ula?t?racakt?r.

1.3 Hatal? Ürünler

Teslimat s?ras?nda fark edilemeyip uygulamada meydana ç?kan hatal? ürünleri hatalar?n? belirterek fatura ve sipari? numaralar?n?z? içeren e-maili            satis@optikurunler.com adresine gönderiniz. ?ade gerekçeniz uygun görülürse faturay? iade edilen ürün ile birlikte ?irketimize gönderdikten sonra hatal? ürün yenisi ile de?i?tirilecektir;

?ade nedeniyle ödenecek ta??ma masraflar? taraf?n?zdan kar??lanacakt?r.

2. Tüketici Haklar?

 

2.1 Mesafeli Sözle?meler Uygulama Usul Ve Esaslar? Hakk?nda Yönetmelik ile tüketicinin cayma hakk? düzenlenmi? olup, söz konusu madde a?a??daki gibidir:

 

Cayma Hakk?

Madde 8 - Tüketici; mal sat???na ili?kin mesafeli sözle?melerde, teslim ald??? tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mal? reddederek sözle?meden cayma hakk?na sahiptir. Hizmet sunumuna ili?kin mesafeli sözle?melerde ise, bu süre sözle?menin imzaland??? tarihte ba?lar. Sözle?mede, hizmetin ifas?n?n 7 günlük süre dolmadan yap?lmas? kararla?t?r?lm??sa, tüketici ifan?n ba?layaca?? tarihe kadar cayma hakk?n? kullanabilir. Cayma hakk?n?n kullan?m?ndan kaynaklanan masraflar sat?c? veya sa?lay?c?ya aittir.

 

Elektronik ortamda an?nda ifa edilen hizmetler ve tüketiciye an?nda teslim edilen mallara ili?kin sözle?meler cayma hakk? ve kullan?m?na ili?kin hükümlere tabi de?ildir.

Tüketicinin özel istek ve talepleri uyar?nca üretilen veya üzerinde de?i?iklik ya da ilaveler yap?larak ki?iye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakk?n? kullanamaz. Ayr?ca tüketici, niteli?i itibariyle iade edilemeyecek, h?zla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu oldu?unda cayma hakk?n? kullanamaz.

(De?i?ik f?kra: 09/10/2007- 26668 S.R.G Yön/5.md.) Sat?c? veya sa?lay?c?n?n 6 nc? veya 7 nci maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, sat?c? veya sa?lay?c? en geç otuz gün içerisinde eksikli?i giderir. Bu durumda yedi günlük süre, söz konusu eksikli?in giderildi?ine dair bilginin yaz?l? olarak tüketiciye ula?t?r?ld??? tarihten itibaren ba?lar. Aksi takdirde, tüketici cayma hakk?n? kullanmak için yedi günlük süre ile ba?l? de?ildir.

Tüketicinin ödedi?i bedel k?smen veya tamamen sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan ya da sat?c? veya sa?lay?c? ile kredi veren aras?ndaki anla?maya dayan?larak kar??lan?yorsa, cayma hakk?n?n kullan?lmas? halinde, kredi sözle?mesi de hiçbir tazminat veya cezai ?art tutar?n? ödeme yükümlülü?ü söz konusu olmaks?z?n kendili?inden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yaz?l? olarak iletilmesi gerekir.